سوالات متن دين و زندگي 2 درس 1

 

1-     پاسخ به این سوال که " درچگونه جهانی زندگی می کنیم؟ "چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟ ص 4خ3-4

2-     یک جهان خیالی را توصیف کنید. ص7خ آخر ص 8خ1-6

3-     آیا در یک جهان خیالی می توان از قانون وقانونمندی سخن گفت.؟ چرا ؟ص 7 خير خ آخر تا خ اول ص8

4-     در یک جهان خیالی رسیدن  به علم ودانش تا چه اندازه امکان پذیر است.؟چرا؟ ص8 امكان پذير نيست ص 7 خ آخر ص8 خ اول

5-     از ترکیب کدام عناصر نتایج وفوائد بسیار بزرگی حاصل می شود.؟ ص8 پآخر خ1

6-      دی اکسید کربن چه نقش مهمی در حیات روی کره زمین دارد؟ این مسئله چه ارتباطی با نظام موجود در جهان دارد؟ ص9

7-     ویژگی های یک موجود به عنوان، مجموعه ایی از مجموعه ی بزرگ جهان آفرینش را بنویسید. ص11 شماره هاي 1-5

8-     میان مسولیت ها ووظایف در یک مجموعه چه چیزی وجود دارد.در چه صورت کار یک جزء ناقص به نظر می آید.؟ ص14شماره4

9-     هدف چه نقش اساسی ومهمی در یک مجموعه دارد.؟ ص12 شماره 2-4

10- برای پی بردن به این سوال که " چه عاملی سبب می شود که اجزای مجموعه ها با همکاری وپیوستگی به هدف معینی منتهی شود؟ چند فزض می توان تصور کرد؟نام ببرید. ص 1 شماره1-3

11- این فرض که هماهنگی وهمکاری ها خود به خود وبدون نقشه قبلی اتفاق می افتد، درست است یا غلط؟ جرا ؟ ص13

12- آیا خود اجزا یک مجموعه از آگاهی ودانش بر خورد دار ند که متناسب با آن هدف گردهم آیند وهمکاری کنند؟

توضیح دهید؟ص 13

13- کسانی که به خدا معتقد نیستند(مادّیون) می گویند جهان خالق ندارد بلکه خود به خود بوجود آمده است.این نظریه مربوط به کدام یک از فرض های در باره پیدایش جهان است/ وچه پاسخی می توان به آن داد.؟ ص 12 شماره 1

14- ساعت سازی ، اجزای یک ساعت خراب را از هم جدا کرد وپس از رفع عیب ساعت دوباره آن ها را در جای خود قرار داد. آیا بدون کمک ساعات ساز، این اجزا  قادر بودند در جای خود قرار گیرند تا ساعت کامل شود.؟ چرا؟ توضیح دهید. ص 12

سوالات 1-12 در سطح دانش وسوال 13 در سطح كاربرد ووسوال 14 كاربرد

         دين وزندگي 2  سوالات متن درس 2

1.      با مشاهده چه چيز در موجودات مي توان حكمت وتدبير الهي را دريافت.؟ ص16

2.      مجموعه نظام مند چه گونه مجموعه ايست؟ شاخصه اصلي چنين مجموعه اي چيست؟ ص 19 خ1-3

3.      با نگاه عميق به مجموعه هاي پيرامون خود چه چيز را در مي يابيم وبه چه چيز مي رسيم؟ ص19 پ2 خ1-5

4.      با يك مثال  از بدن انسان مجموعه هاي تو در توي آن را بنويسيد وهدفمندي آنرا نتيجه بگيريد؟ ص19 پ2 خ 1-5

5.      آيا در يك مجموعه بزرگ، اعضاي كوچكتر مانع همكاري وهماهنگي سراسري نمي شود.؟ ص21 شماره 2

6.      با يك مثال توضيح دهيد، چرا هرچه دايره ي نظام بزرگتر مي شود، نظم وقانونمندي گسترده تري لازم است كه نظام هاي كوچكتر را در درون خود جاي دهد.؟ ص21 شماره 4

7.      نظام واحد جهاني را با زدن يك مثال بيان كنيد. و نظامند بودن آن يا حكيمانه بودن آن را نتيجه بگيريد؟ ص22

8.      بازگشت انسان وهمه موجودات به سوي خدا درمعارف اسلامي ما چه نام دارد.؟

9.      به نظر شما آيا مي توان فقط به خدا اعتقاد داشت اما وجود جهات آخرت را ناديده گرفت. توضيح دهيد؟ ارزشيابي

سوالات متن درس 3

1.      در ميان كاروان هستي انسان چه سرنوشتي دارد؟ ص 32 خ 1-4

2.      چرا قبل از ورود به بحث معاد بايد ويژگيهاي انسان را شناخت؟ چگونه؟ ص 32

زيرا انسان نيز در كاروان هستي رو به سوي خدا دارد. بازگشت انسان به سوي خدا همان معاد اوست، واينكه انسان در اين ميان سرنوشت ويژه اي دارد. براي پي بردن به اين سرانجام ويژه بايد خصوصيات و ويژگي هاي انسان را با تدبر در قران بي يابيم.

3.      ارزش هركس به چه چيزي بستگي دارد.علي عليه السلام  در اين باره چه فرموده اند؟ ص 35 خ1-3

4.      چرا خداوند توانايي بهره مندي از آنچه در آسمان ها وزمين است را در ما قرار داده است.؟ اين توانمندي كدام ويژگي در انسان را بيان مي كند.؟ ص36 پ3 خ1-3

5.      براي پي بردن به حقايق ودوري از جهل وناداني خداوند چه ويژگي به انسان داده است.؟ ص36 پ4 خ1-3

6.      ايا انسان قدرت تشخيص راه رستگاري وراه شقاوت را دارد؟ بوسيله كدام ويژگي اين امكان حاصل مي شود؟ ص36 پ آخر

7.      اينكه انسان فطرتاً خدا جوست وگرايش به او دارد يعني چه .توضيح دهيد.  كدام آيه در ابتداي درس بيانگر اين ويژگي انسان است ؟ص 37 پ1 خ1-4

8.      انساني كه از ظلم بي زار است وبه خير ونيكي علاقمند است. داراي چه ويژگي خدادادي است، توضيح دهيد.ص37 پ اخر خ1-4

9.      چرا وقتي انسان گناه مي كند، پشيمان مي شود واحساس خوبي ندارد.؟ اين حالت بيانگر كدام ويژگي در انسان است؟ ص37 پ آخر

10.  علاوه بر سرمايه هاي وجودي كه در انسان به امانت نهاده شده است، خداوند چه نعمت هاي ديگري براي هدايت انسان، قرار داده است. ص38 خ1-4

11.  چه عواملي مانع رشد انسان به سوي سعادت مي شود؟ ص38

12.  شيطان معمولا از چه راه هايي انسان را گمراه مي كند.؟ شماره هاي 1-4

13.  آيا روز قيامت مي توان در پيشگاه الهي از خداوند در باره شيطان شكايت كرد.چرا؟ ص39 پ آخر

14.  به نظر شما بهترين راه مبارزه با شيطان چيست؟ ارزشيابي

15.  در آيه بقره/168 چرا خداوند مي فرمايد از خطوات شيطان پيروي نكنيد.؟ منظور از خطوات چيست؟ توضيح دهيد. تجزيه وتحليل

سوال هاي متن درس 5

1-     انسان ها معمولا در برخورد با مرگ به چند دسته تقسيم مي شوند؟ دو دسته 1-ديدگاه منكران معاد 2- ديدگاه پيامبران

2-     ديدگاه منكران معاد نسبت به مرگ چيست؟ ص53 خ1-2

3-    پيامد هاي ديدگاه منكران معاد را بنويسيد. ص53 زير جدول خ1-7

4-    ديگاه پيامبران الهي نسبت به مرگ را بنويسيد. ص54خ 1-3

5-    پيامدهاي ديدگاه پيامبران را درباره مرگ بنويسيد. ص55 خ1-3 ص56 خ1-3

6-    اين عبارت مربوط به كداميك از پيامد هاي ديدگاه پيامبران نسبت به مرگ است؟ " علي عليه السلام روزها به نخلستان مي رفت وبه حفر چاه مشغول مي شد و وقتي به آب مي رسيد ان را وقف مي كردند ودر اختيار عموم مردم قرار مي داد."

7-    اين سخن امام حسين عليه السلام " من مرگ را جز سعادت و زندگي با ظالمان را جز ننگ وخواري نمي بينم؟ مربوط به كداميك از پيامد هاي ديگاه پيامبران است؟

8-    از ديدگاه پيامبران و خدا پرستان چرا مرگ براي بعضي ها ناگوار وهولناك است ؟ ص57 خ3-4

9-    چرا خدا پرستان از مرگ نمي هراسند؟ آيا نترسيدن آنها از مرگ به اين معناست كه انان آرزوي مرگ مي كنند.؟ ص56 خ 1-7

10-  چرا امام حسين وقتي در سر دو راهي ذلت وشهادت قرار گرفت، شهادت را برگزيد؟ ص56خ8-10

11-  عصر ما عصر دانايي ناميده شده است اما انسان دچار اننواع مشكلات اجتماعي وانحرافات اخلاقي است. به نظر شما علت آن چيست وچه راه حلي را براي آن پيشنهاد مي كنيد؟ با توجه به  محتواي درس پاسخ دهيد.

سوال هاي درس 6

1-     با يك مثال بنويسيد دفع خطر احتمالي لازم است يعني چه؟ ص62

2-    مهمترين خبري كه انبيا درباره آينده بشر آورده اند چيست ولازمه چه چيزي است؟ ص62 پ2 خ1-2

3-    قران درباره معاد چگونه سخن گفته است؟ص62 پ2 خ3-4

4-    قرآن علاوه بر خبر دادن از قيامت چگونه ضرورت آنرا ثابت كرده است؟ ص63 1- حكمت الهي 2- عدل الهي

5-    حكيم يعني چه ؟ چرا خداوند را حكيم مي ناميم؟ ص63خ1-2

6-    اين كه ميگويم خداوند هر موجودي را حكيمانه خلق كرده است يعني چه ؟ با مثال توضيح دهيد.ص63 پ آخر خ3-4 ص64 خ1-2

7-    با توجه به كلمات واصطلاحات، ضرورت معاد را بر اساس حكمت الهي توضيح دهيد.؟ " گرايش به بقا تنفر و بي زاري از نيستي ونابودي كمال طلبي بي نهايت طلبي " ص64

8-    رابطه بين عدل خداوند وزندگي انسان چيست؟ ص56 خ 1-6

9-    چرا احقاق حقوق انسان در دنيا امكان پذير نيست؟ يا به عبارتي چرا دنيا به گ.نه اي است كه امكان تحقق وعده هاي الهي در آن نيست؟ ص65 زيرا  الف وب

10-  قران كريم از چند جهت به شبهه امكان معاد پس از مرگ پاسخ مي دهد.؟ ص66

سوال هاي درس 7

1-     برزخ در لغت يعني چه؟ تعريف اصطلاحي آن چيست؟ص71 خ 1-3

2-    برزخ داراي چه ويژگي هايي است؟ ص71 خ1-3

3-    توفّي يعني چه؟ ص71 خ شماره 1 خ 1-2

4-    وضعيت پاداش وجزا در عالم برزخ چگونه است؟ ص72 شماره 3

5-    اثار ماتَقدَّم و آثار ماتَاخَّر اعمال را تعريف كنيد. ص72 شماره 4 خ 3-7

6-    آيا مومن پس از مرگ به ديدار خانواده خويش مي آيد؟ص 73 شماره 2

7-    امام صادق(ع) در باره ارواح مومنان چه فرمودند؟ ص 74 شماره 3

8-    شش چيز است كه مومن بعد از مرگ نيز از آن ها بهره مند مي شود. امام صادق(ع) در اين باره چه مي فرمايند. ص74 شماره 5

سوال هاي درس 8

1-     سرانجام دوران زندگي انسان ها به كجا ختم مي شود؟ ودر چند مرحله انجام مي گيرد؟ ص 79 خ1-2

2-    در مرحله اول با پايان يافتن دنيا آغاز مي شود، چه حوادثي رخ مي دهد؟ ص79 قسمت الف شماره هاي 1-3

3-    منظور از نفخ صور اول چيست؟ ص 79 شماره 1

4-    منظور از تغيير در ساختار زمين وآسمان چيست؟ ص79 شماره 3

5-    در مرحله دوم قيامت چه وقايعي رخ مي دهد؟ نام ببريد/ ص80 شماره 1-5

6-    منظور از نفخ صور دوم چيست؟ ص80 مرحله دوم شماره 1

7-    با نوراني شدن زمين از جانب خداوند چه وقايعي رخ مي دهد؟ نام ببريد. ص80 شماره 3

8-    با بر پا شدن دادگاه عدل الهي چه اتفاقاتي مي افتد.؟ص 80 شماره 4

9-    بر اساس آيات وروايات شاهدان وگواهان روز قيامت چه كساني اند؟ ص80 شماره5

10-  چرا پيامبران وامامان معيار سنجش اعمال ديگر انسان ها مي باشند.؟ ص80 شماره 5 خ آخر ص 81 خ 1-2

11-  علاوه بر شاهدان عاليه پيشوايان، چه شاهداني ديگري حضور دارند؟ ص81 شماره 7 خ 2-4

12- اعمال انسان روز قيامت چه گونه ظاهر مي شوند؟ ص 81 شماره 7 خ آخر ص82 خ 1-2

13- تفاوت نامه ي عمل انسان با نامه هاي ثبت شده دراين دنيا چيست؟ ص 81 شماره 7 خ 2-4

14- آيا انسان از نامه عمل خود در قيامت آگاه است؟ امام صادق در اين باره چه فرمودند؟ ص82 پ 3خ 1-2

15- وزن كننده و سنجشگر اعمال چيست؟ چگونه اعمال سنجيده مي شود؟ ص81

16- آيا واقعا اعمال وزن مي شوند؟ امام صادق(ع) چه جوابي دادند؟ ص91 پ2 خ1-2

17- منظور از اين كه وسيله سنجش اعمال حق و عدل است يعني چه؟ ص81 شماره 6 خ 3-4

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392ساعت 9:5  توسط   |